OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

(PRIVACY POLICY)

obchodnej spoločnosti Bogner s.r.o.so sídlom Starý Smokovec 71, 062 01 Vysoké Tatry
identifikačné číslo: 

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu 

Tým, že prechádzaš toto webové rozhranie internetového obchodu Bogner, alebo kontaktuješ Bogner prostredníctvom kontaktného formuláru, telefónu, e-mailovej komunikácie, sociálnych médií, alebo poskytneš Bogner akýkoľvek druh osobných údajov, nakladá a zpracovává Bogner Tebou poskytnuté osobné údaje. Týmto dokumentom Ťa v súlade s právnymi predpismi informujeme o spôsobe spracúvania osobných údajov a o právach, ktoré zo spracovania osobných údajov vznikajú.

 • KTO JE SPRÁVCOM TVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Správcom Tvojich osobných údajov je spoločnosť Bogner s.r.o., so sídlom Starý Smokovec 71, 062 01 Vysoké Tatry, e-mail: obchod@bognertatry.sk, tel.: 0910 290 771 (ďalej iba „Správca“).

 • V AKÝCH SITUÁCIÁCH BUDEME TVOJE ÚDAJE SPRACOVÁVAŤ?
 •  S TVOJÍM SÚHLASOM

Právny titul: Súhlas.

O udelení súhlasu Ťa požiadame, ak s Tebou nemáme iný obdobný vzťah vyhovující požiadavkám spracúvania osobných údajov bez tvojho súhlasu (recitál č. 47 Obecného nariadenia o ochrane osobných údajov (angl. General Data Protection Regulation, ďalej iba „nariadenie GDPR“) a chceš od nás dostávať:

 1. marketingové ponuky;
 2. obchodné zdelenia;
 3. prijímať výhody nášho zákazníckeho programu;

Ak nám udelíš svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa tohto bodu pre zasielanie marketingových ponúk, obchodných zdelení alebo pre možnosť prijímať výhody zákazníckeho programu Správca, môžeš taký súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou zaslanou na adresu Správcu alebo elektronickou formou zaslanou na e-mail: obchod@bognertatry.sk.

 • BEZ TVOJHO SÚHLASU 

Bez Tvojho súhlasu môžeme spracovávať Tvoje osobné údaje na základe nasledujúcich právnych titulov a pre nasledujúce účely:

 1. Právny titul: Plnenie zmluvy.

Účel:  

 • realizácia uzavretej zmluvy (najčastejšie zmluvy kúpnej), vrátane dodania a súvisiacej komunikácie
 1. Právny titul: Prevedenie opatrení pred uzavrením zmluvy prevedených na Tvoju žiadosť.

Účel:  

 • poskytovanie informácií na Tvoju žiadosť o podmienkach uzavretia zmluvy, dostupnosti tovaru, dodania tovaru, apod.
 1. Právny titul: Ochrana práv a právom chránených záujmov Správcu.

Účel: 

 1. pre vymáhanie dlžných čiastok za dodaný tovar alebo iných pohľadávok Správcu;
 2. vo vybraných prípadoch posúdenia Tvojej dôveryhodnosti;
 3. priamy marketing smerovaný výhradne voči našim registrovaným zákazníkom a osobám spĺňajúcim požiadavky podľa recitálu č. 47 nariadenia GDPR spočívajúce v ponuke relevantných produktov a služieb poskytovaných našou spoločnosťou v súvislosti predchádzajúcimi plneniami zmluvy, alebo v súvislosti s Tvojou registráciou zákazníckeho účtu. 
 1. Právny titul: Plnenie právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona. 

Účel: 

 • poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom na základe zákona a v jeho medziach, vrátane uchovávania údajov na základe zákona;
 • vedenie účtovníctva;
 • elektronická evidencia tržieb.
 • OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVANÉ AUTOMATICKY

Při návšteve nášho internetového obchodu stránky o Tebe môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o Tvojom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavenia jazyku. 

Môžeme tiež spracovávať informácie o Tvojom chovaní na našich webových stránkách, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkách si navštívil a ktorý tovar je zobrazený. 

Informácie o Tvojom chovaní na webe sú však z dôvodu Tvojho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe. Pristupuješ na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroju, môžeme spracovávať informácie o Tvojom mobilnom zariadení.

Uvedené automatické spracovanie osobných údajov slúži výlučne pre zlepšovanie našich služieb. Napr. pomocov histórie objednávok a chovania na webe dokážeme ponúknuť relevantnejšiu ponuku dalšieho tovaru a služieb k zakúpeným produktom. Na určitých miestach teda zobrazujeme také ponuky, ktoré sú priamo pre Teba a odpovedajú Tvojim potrebám a záujmom.

 • AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O TEBE SPRACOVÁVAME?

Podľa druhu právneho titulu môžeme o Tebe spracovávať nasledujúce osobné údaje, ktoré nám zdelíš:

 • identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia);
 • kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa);
 • údaje o produktoch, ktoré si kúpil, príp. o službách, ktoré sme ti poskytli;  
 • údaje z našej vzájomnej komunikácie (či už prebehla osobne, písomne, telefonicky alebo inak);
 • platobné údaje (napr. údaj o zaplatenej čiastke apod.);
 • iba v anonymizovanej podobe údaje o prístupoch na internetové stránky obchodu – IP adresa, dátum a čas prístupu, informácie o internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení jazyku;
 • iba vo vybraných prípadoch údaje o Tvojej dôveryhodnosti, pre účely tzv. blacklistu (viď. obchodné podmienky Správca – článok Preprava a dodanie tovaru).
 • Z AKÝCH ZDROJOV TIETO INFORMÁCIE POCHÁDZAJÚ?

Tvoje osobné údaje spracované Správcom pre účely popísané v bode 2 tieto informácie pochádzajú výhradne od Teba, teda údaje, ktoré si nám poskytol/a napr. v súvislosti s uzavretím zmluvy (nákupom tovaru) alebo si nám ich zdelil/a pre účely zákazníckeho programu a registrácie do neho, alebo na základe Tvojho výslovného súhlasu.

 • KTO JE PRÍJEMCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tvoje osobné údaje predávame v odôvodnených prípadoch a iba v nezbytnom alebo uvedenom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:  

 1. našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu s Tebou, a to hlavne:
  • dodávateľom informačných technológií, pomocou ktorých provozujeme internetový obchod a spracovávame Tvoje objednávky. Za dodržovanie povinností ochrany osobných údajov týchto osôb zodpovedáme v rovnakom rozsahu ako je uvedené v tomto dokumente;
  • poskytovateľom účtovných a daňových služieb pre plnenie našich zákonných povinností;
  • poskytovateľom kuriérskych alebo poštových služieb (dopravca), avšak iba v rozsahu Tvojho mena a priezviska, doručovacej adresy, tel. číslo, na ktorom Ťa môže dopravca kontaktovať, a ak nebol tovar uhradený dopredu, tak aj prípadne čiastku, ktorú je potrebné pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu predáme, oprávnený spracovávať ich iba pre účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne vymazať;
  • v prípade rozosielania obchodných zdelení (napr. e-mailom) využívame služieb obchodnej skupiny EXPONEA. Tento subjekt je viazaný povinnosťou mlčanlivosti a Tvoje osobné údaje nesmie použiť k žiadnemu ďalšiemu účelu, za čo plne zodpovedáme.
 2. iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutie Tvojich údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné pre ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícii SR atď.);
 3. ak nám k tomu udelíš súhlas v rozsahu Tvojej e-mailovej adresy, použitej v rámci nákupu na stránkách nášho internetového obchodu, služby slúžiace generovaniu a odoslaniu dotazníkov spokojnosti s nákupom. Taký provozovateľ je voči našej spoločnosti v postavení spracovateľa osobných údajov. Predaním tohto osobného údaju však zaisťujeme všetky v tomto dokumente uvedené práva a plníme všetky povinnosti.
 4. Naša spoločnosť nemá prístup k údajom o platobných kartách, ktorými platíš v našom internetovom obchode. Údaje o Tvojich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.
 • AKO DLHO TVOJE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Tvoje osobné údaje budeme spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Tebou a nami. V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Tvoje osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 5 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu. V prípade, že sa prihlásiš k odberu obchodných zdelení alebo marketingových ponúk, budeme Tvoje osobné údaje spracovávať po dobu 5 rokov, popr. do doby vyslovenia Tvojho nesúhlasu s ich ďalším zasielaním. 

Údaje získané prostredníctvom zákazníckeho účtu či iným podobným spôsobom, spracovávame po dobu využívania našich služieb. Následne sú obvykle ukladané počas primeranej doby iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol zákaznícky účet zrušený či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

Upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nezbytné pre poriadne poskytnutie služieb, resp. prr splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či z všeobecne záväzných právnych předpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Tebou udelený súhlas po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpisami či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov). 

 • AKÉ MÁŠ PRÁVA PRI SPRACOVANÍ TVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Ak ide o Tvoje osobné údaje, máš nasledujúce práva, ktoré môžeš uplatniť elektronickou formou odoslanou na e-mailovú adresu: obchod@bognertatry.sk, alebo písomnou formou odoslanou na adresu sídla Správcu:

 • Právo na prístup – môžeš Správcu požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Tebe spracovávame. Správca Ti poskytne aj kópiu spracovávaných osobných údajov. 

Ďalej máš právo požadovať od Správcu:

 • aké sú konkrétne účely spracúvania Tvojich osobných údajov;
 • aké sú kategórie dotknutých osobných údajov;
 • kto, okrem nás, sú príjemcovia Tvojich osobných údajov;
 • plánovaná doba, po ktorú budú Tvoje osobné údaje u Správcu uložené;
 • či máš právo požadovať od nás opravu alebo výmaz Tvojich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;
 • informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od Teba.
 • Právo na opravu – môžeš Správcu požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Tebe spracovávame
 • Právo na výmaz – môžeš Správcu požiadať, aby vymazal Tvoje osobné údaje (ak tak už Správca neučinil sám), ak dôjde k niektorej z následujúcich situácií:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
  2. odvolal si súhlas, na jeho základe boli Tvoje osobné údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie;
  3. vzniesol/a si námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Tvojich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre ich takéto spracovanie alebo si vzniesol námietky proti spracovaniu Tvojich osobných údajov pre účely priameho marketingu;
  4. Tvoje osobné údaje boli spracované protiprávne;
  5. Tvoje osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, která se na Správcu vzťahuje;
 • Právo na obmedzenie spracovania – môžeš Správcu požiadať, aby obmedzil spracovanie Tvojich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  1. Poprel/a si presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Správca mohl presnosť osobných údajov overiť;
  2. spracovanie Tvojich osobných údajov je protiprávne, ale odmietaš výmaz týchto údajov a miesto toho žiadaš o obmedzenie ich použití;
  3. Správca ich osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale Ty ich požaduješ pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  4. Vzniesol/a si námietku proti spracovaniu Tvojich osobných údajov podľa čl. 21 odst. 1 Nariadenia GDPR, pokým nebude overené, či oprávnené dôvody Správcu prevažujú nad Tvojimi oprávnenými dôvodmi 
 • Právo na prenesiteľnosť údajov – prípadoch predpokladaných nariadením GDPR máš právo získať osobné údaje, ktoré sa Ťa týkajú, a ktoré si poskytol Správcovi., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb
 • Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Tvojich osobných údajov založené na súhlase, máš právo Tvoj súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel, pre ktorý si dal súhlas, kedykoľvek odvolať
 • Právo vzniesť námietku – môžeš kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Tvojich osobných údajov u Správcu pro účely priameho marketingu prevedeného na základe oprávneného záujmu Správcu
 • Právo podať sťažnosť – máš právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz
 • SÚBORY COOKIE

Niektoré stránky webového rozhrania obchodu používajú súbory cookies, čo sú malé súbory, ktoré sú umiestnené do internetového prehliadaču, keď návštevník navštívi webové rozhranie. Súbory cookies sú používané za účelom, ponúkania v budúcnosti lepšie prispôsobených možností vďaka tomu, že sú rozpoznané a zapamätané konkrétne preferencie návštevníka pri prehliadaní.

Môžeš mať kontrolu nad tým, aké cookies o Tebe Správca spracováva. K tomuto môžeš použiť tento prídavný program od Googlu (dá sa spustiť iba z počítaču). Alebo môžeš používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžeš ukladanie cookies úplne zakázať. Ak však zakážeš aj spracovanie technických a funkčných cookies, znemožníš tým fungovanie niektorým funkciám. Vypnutím analytických cookies zobrazovaniu marketingových ponúk nezabrániš, iba pre Teba budú menej relevantné.

 • ĎALŠIE INFORMÁCIE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIA COOKIES V OBCHODNÝCH PODMIENKACH

Dalšie podrobné informácie o spracovaní Tvojich osobných údajov a o používaní súborov cookies nájdeš v našich obchodných podmienkach (článok X.) dostupných